ANBI

A. Algemene gegevens

B. Doelstelling

De Gereformeerde Kerk te Dalfsen is een geloofsgemeenschap die behoort tot De Gereformeerde Kerken in Nederland. De Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).
De gemeente Dalfsen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van De Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
De Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een ANBI gekregen onder RSIN nr. 850433 071.


B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de brede kerkenraad en wordt gevormd door 6 ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) van deze gemeente, waarbij de ouderlingen en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Er is een Commissie van Beheer die zorg draagt voor het beheer van de kerkelijke goederen.
De penningmeester beheert de financiële middelen, met uitzondering van diaconale
aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.


C. Grondslag
Als grondslag hebben De Gereformeerde Kerk van Dalfsen Gods Woord, zoals de Bijbel dat weergeeft.
Daarnaast worden de volgende belijdenisgeschriften door ons onverkort en bindend aanvaard:
a. de oecumenische belijdenisgeschriften: De Apostolische Geloofsbelijdenis / De Geloofsbelijdenis van Nicea / De Geloofsbelijdenis van Athanasius;
b. de gereformeerde belijdenisgeschriften: De Nederlandse Geloofsbelijdenis / De Heidelbergse Catechismus / De Dordtse Leerregels.
Deze geschriften zijn opgenomen in het Gereformeerd Kerkboek.
We houden ons aan de Dordtse Kerkorde, zoals die is vastgesteld door de Generale Synode van Groningen-Zuid-1978, met de aanpassingen die gedaan zijn op de Generale Synode te Mariënberg 2005. De Gereformeerde Kerk te Dalfsen. heeft zich na haar vrijmaking in 2010 aangesloten bij het verband van De Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals voor het eerst in generaal-synodaal verband bijeen
op de Generale Synode te Mariënberg 2005.


D. Beleidsplan
DGK Dalfsen verkondigt het Evangelie zoals opgeschreven staat in Gods Woord en wordt nagesproken in de bovengenoemde belijdenisgeschriften. Zij verkondigt dit aan allen die de erediensten bijwonen. DGK Dalfsen ontvangt haar inkomsten vanuit legaten, giften en collectes. Zij beheert het vermogen. Dit beheer wordt uitgevoerd door een penningmeester.
De besteding van het vermogen gaat naar het aflossen van de hypotheek het kerkgebouw en het in stand houden van de erediensten; het onderhouden van een predikant en de daarbij horende oudedagvoorziening; vergoedingen; bijdragen aan het kerkverband en bank en verzekeringskosten.


E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant in loondienst, is volgens richtlijn van de CGMV.
Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.
In het afgelopen jaar heeft DGK Dalfsen de volgende activiteiten uitgeoefend:
Kerkdiensten belegd Vergaderingen belegd voor de kerkenraad en de diaconie
Gemeentevergaderingen belegd Catechisaties gegeven Bijeenkomsten voor 55+ leden Evangelisatieactiviteiten Bijbelstudie


G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit:
de predikanten en de andere leden verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


Financieel overzicht

https://www.gereformeerde-kerk-dalfsen.nl/wp-content/uploads/2023/04/Anbi-gegevens-2022-voor-website.pdf


DGK Dalfsen is zelf verantwoordelijk voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente.
Soms wordt er een bedrag aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor de voortgang van het kerkelijk werk.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het traktement van de predikant, de afbetalen en onderhoud van het kerkgebouw en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkdiensten (exploitatiekosten kerkgebouw) en aan de kosten van de eigen organisatie (kilometer-en andere vergoedingen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk (Classes,
Synodes en deputaatschappen).